بنای خشتی یکپارچه ایران، ارگ بم

بم

آیا بزرگترین بنای خشتی جهان را می شناسید؟ بنای خشتی که به صورت یکپارچه است؟ با ارزش ترین شاهکار باستانی ایران، یعنی ارگ بم، در استان کرمان قرار دارد. قدمت این بنا، به دوران پیش از حضرت مسیح میرسد. با ما همران باشید.